НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

   ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва"

    лабораторія медичної інформатики

ГОЛОВНА

ПРО ВІДДІЛ НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНІ РОЗРОБКИ

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Наукова діяльність підрозділу впродовж існування здійснювалася за прикладним та теоретичним напрямками.

Відповідно до першого напрямку підрозділ брав участь у виконанні наукової тематики інших підрозділів інституту. Завдання, які при цьому доводилося вирішувати, полягали в застосуванні різних математичних методів практично у всіх напрямках гігієнічних досліджень. Ця робота виконувалася в тісній взаємодії зі співробітниками відповідних підрозділів.

В результаті такої взаємної діяльності було написано біля двохсот спільних наукових публікацій, надано допомогу у виконанні більше 20 кваліфікаційних робіт.

Другий напрямок реалізовувався в рамках самостійної наукової тематики. Фактично всі ці теми народжувалися з практичних питань і були спрямовані на розвиток нових напрямків, їх поглиблення і розширення.

 

ЕТАПИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

1981-1985

Розробка математичних структурно-функціональних моделей реакцій різних систем організму на дію фізичних факторів (ЕМП, шум). Складання бібліотеки програм статистичної обробки даних на програмуючих калькуляторах. Пристосувальні процеси при впливі хімічних та фізичних факторів навколишнього середовища [НДР 1, НДР 2].

1986-1990

Розробка математичних моделей адаптації біосистем при дії різних факторів навколишнього середовища та критеріальної шкали різних типів пристосувальних процесів. Оцінка та прогнозування стану здоров'я населення при впливі несприятливих факторів навколишнього середовища на основі виразності пристосувальних процесів. Інтегральні методи визначення навантажень впливу несприятливих факторів навколишнього середовища на організм людини. Розробка математичних методів та програмного забезпечення для опису залежностей "доза-час-ефект" при роздільній та спільній дії шкідливих факторів [НДР 3, НДР 4].

1991-1995

Розробка методик побудови математичних моделей "середовище-здоров'я", інтегральної оцінки стану здоров'я населення та якості навколишнього середовища. Розробка пакету програм МАГНУМ (Математичний Аналіз у Гігієні – Натурне Універсальне Моделювання) для дослідження залежності стану здоров'я населення від дії шкідливих факторів навколишнього середовища. Математичний аналіз еколого-гігієнічного стану навколишнього середовища внаслідок аварії на ЧАЕС. Аналіз і прогнозування впливу на здоров'я населення факторів навколишнього середовища [НДР 5, НДР 6, НДР 7, НДР 8, НДР 9].

1996-2000

Розробка Концепції інформатизації санітарно-епідеміологічної служби та блоків Концепції інформатизації відділу охорони здоров'я. Програмне забезпечення для підвищення ефективності роботи санепідемслужби. Розробка сімейства програм МАГ (Математичний Аналіз у Гігієні) для різних задач дослідження, рівнів підготовки користувача та технічних і програмних можливостей комп'ютерів. Аналіз персоніфікованої еколого-гігієнічної інформації [НДР 10, НДР 11, НДР 12].

2001-2005

Розробка універсального алгоритму статистичного аналізу даних різного типу (найменувань, бінарних, рангових, кількісних) для всіх основних напрямків медико-екологічних досліджень. Розробка програмного продукту («Маршрутизатор»), що реалізує цей алгоритм і програми для розрахунку інтегральних характеристик біоб’єктів. Аналіз результатів гігієнічних досліджень із використанням сучасних математичних, програмних і комп'ютерних засобів [НДР 13].

2005-200 7

Наукове обгрунтування та створення переліку пріоритетних антропогенних забруднювачів навколишнього природного середовища для проведення територіальних програм аналізу ризику. Розробка методики формування оцінки здоров’яформуючих чинників і стану здоров¢я населення. Дослідження моделювання сценаріїв забруднення при встановленні експозиції та визначенні ролі дозового навантаження забруднювачів довкілля для різних груп населення в умовах промислового забруднення довкілля. Впровадження критеріїв оцінки ризику у діяльність санітарно-епідеміологічної служби. Оцінка за допомогою математичних методів спрямовану сумісну дію факторів оточуючого середовища на здоров’я населення [НДР 14].  

2005-2007

Удосконалена технологія математичної обробки даних реєстру профзахворювань. Проведено математичний аналіз даних реєстру профзохворюваності. [НДР 15]

            2006-2008

Розроблені та опрацьовані математичні методики аналізу виявлення проблемних територій, встановлення залежностей в системі «довкілля – здоров‘я населення», оцінки та розрахунку змін здоров‘я в економічній шкалі, які доцільно використовувати при визначенні ефективності тактичних та стратегічних заходів зміцнення здоров‘я нації. [НДР 16]

            2005-2009

Розроблена методика розрахунку комплексної оцінки проектів та звітів НДР. Створено базу даних по НДР та електронну анкету, що дозволяє оптимізувати процес експертної оцінки та розрахунок інтегрального показника якості виконання НДР. [НДР 17]

            2009-2011

Узагальнені та систематизовані методичні підходи до визначення оцінки вартісного еквіваленту втрати здоров‘я на індивідуальному та популяційному рівнях в результаті захворюваності, інвалідності, смертності, за допомогою яких можливе об‘єктивне встановлення ефективності тактичних та стратегічних заходів зміцнення здоров‘я нації. Встановлена базова інформаційна технологія поетапного формування математичної процедури визначення змін популяційного здоров‘я. [НДР 18]