НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

   ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва"

    лабораторія медичної інформатики

ГОЛОВНА

ПРО ВІДДІЛ НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНІ РОЗРОБКИ

 

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

 Теоретичними досягненнями відділу є нові методики аналізу медико-екологічної інформації, опису реакції організму на зовнішній вплив, гігієнічного нормування шкідливих чинників по динаміці реакцій біосистем. Запропоновано математичну класифікацію і кількісну оцінку пристосувальних процесів таких, як адаптація, компенсація, репарація тощо. Для розмежування і кількісного опису цих процесів було розроблено комп’ютерну технологію "математичний рентген", за допомогою якої проводилася побудова блок-схеми біопроцесів і оцінка параметрів підсистем.

Створено універсальну математичну модель змін біосистеми під впливом діючих чинників з урахуванням їх інтенсивності та тривалості дії. Запропоновано методику опису спільної (комбінованої, комплексної, сумісної) дії чинників фізичної, хімічної і біологічної природи та розрахунку їх біологічно еквівалентних рівнів.

В галузі гігієнічного нормування розроблено методики використання імовірнісних критеріїв і оцінок ступеню антагонізму і потенціювання при комплексній дії, розрахунку критичних (порогових і підпорогових) рівнів шкідливого впливу. Відділом розроблено методики формування інтегральних характеристик об’єктів дослідження.

Для математичного опису складної системи "довкілля - здоров'я населення" запропоновано методи і алгоритми визначення значущості діючих факторів, інформативності показників здоров'я, інтегральних еколого-популяційних характеристик стану територій. В галузі соціально-гігієнічного моніторингу України розроблено інформаційну технологію збору, обробки та аналізу даних, методики розрахунку ризиків, критичних рівнів та інтегральних оцінок дії несприятливих чинників довкілля.

До найбільш вагомих практичних досягнень відділу слід віднести концепцію інформатизації санітарно-гігієнічної служби, що ввійшла в концепцію інформатизації охорони здоров'я; впливу забруднення ґрунту на здоров'я населення; розрахунку класу небезпеки промислових відходів. Також варто віднести пакети прикладних програм серії МАГ (Математичний Аналіз у Гігієні), які використовуються у санітарно-епідеміологічній службі України; базу програмних засобів СЕС з інформацією про кадровий і технічний потенціал; комп'ютеризований санітарний паспорт населеного пункту; програмне забезпечення для аналізу персоніфікованої інформації.

Для науковців розроблено комп’ютерний засіб „Маршрутизатор” з метою автоматизованого формування алгоритму математичного аналізу результатів гігієнічних, медичних та екологічних досліджень з урахуванням кількісних та якісних характеристик досліджень. Створено HTML-навчальний посібник з використанням сучасних інформаційних технологій для системного аналізу еколого-гігієнічної інформації.

Постійно проводиться консультативна допомога з використання математичних методів для науковців, здійснюється математичне планування досліджень, статистична обробка інформації, побудова математичних моделей закономірностей процесів та явищ. Здобувачам наукових ступенів надаються методичні консультації.